Gastrofiloza konja

Paralitička mioglobinurija konja